Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів

Рівні
навчальних
досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

І.
Початковий

1

Учень:

• розпізнає окремі об'єкти, явища і факти пред­метної галузі;

• знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з обчислювальною технікою

2

Учень:

• розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предмет­ної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

• має фрагментарні знання за незначного загально­го їх обсягу (менше половини навчального ма­теріалу) за відсутності сформованих умінь та на­вичок

ІІ.
Середній

4

Учень:

• має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивне;

• може з допомогою вчителя виконати просте на­вчальне завдання;

• має нестійкі елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

• має рівень знань вищий, ніж початковий;

• може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами ло­гічних зв'язків;

• має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання інформації на комп'ютері

6

Учень:

• знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

• може самостійно відтворити значну частину на­вчального матеріалу і робити певні узагальнен­ня;

• вміє за зразком виконати просте навчальне за­вдання;

• має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання інформації на комп'ютері

ІІІ.
Достатній

7

Учень:

• вміє застосовувати вивчений матеріал у стандар­тних ситуаціях;

• може пояснити основні процеси, що відбувають­ся під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

• вміє виконувати навчальні завдання, передбаченіпрограмою

8

Учень:

• вміє аналізувати навчальну інформацію, загалом самостійно застосовувати її на практиці;

• вміє контролювати власну діяльність;

• самостійно виправляє вказані вчителем помил­ки;

• самостійно визначає спосіб розв'язування на­вчальної задачі;

• вміє використовувати інтерактивну довідкову систему

9

Учень:

• вільно володіє навчальним матеріалом, застосо­вує знання на практиці;

• вміє узагальнювати і систематизувати навчальнуінформацію;

• самостійно виконує передбачені програмою на­вчальні завдання;

• самостійно знаходить і виправляє допущені по­милки;

• може аргументовано обрати раціональний спосібвиконання навчального завдання;

• вільно володіє клавіатурою

ІV.
Високий

10

Знання, вміння і навички учня повністю відпові­дають вимогам державної програми.

Учень:

• володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища;

• вміє самостійно знаходити додаткову інформа­цію та використовує її для реалізації поставле­них перед ним навчальних цілей, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

• має певні навички керування інформаційною системою

11

Учень:

• володіє узагальненими знаннями з предмета;

• вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної робо­ти;

• вміє самостійно знаходити джерела інформації івикористовувати її відповідно до мети та за­вдань власної пізнавальної діяльності;

• використовує набуті знання і вміння у нестанда­ртних ситуаціях;

• вміє виконувати завдання, не передбачені на­вчальною програмою;

• має стійкі навички керування інформаційною системою

12

Учень:

• має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;
• вміє вільно використовувати нові
інформаційні технології для поповнення власних знань та розв'язування задач;

• має стійкі навички керування інформаційною системою у нестандартних ситуаціях

Кiлькiсть переглядiв: 372