ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання в Авдіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

/Files/images/dokumenti/Положення про дистанційне навчання.jpg

ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання в Авдіївській загальноосвітній школіІ-ІІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в Авдіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів під час карантину.

1.2. У своїй роботі з впровадження дистанційного навчання заклад освіти керується чинними документами:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про повну загальну середню освіту»
 • Законом України «Про освіту» №2145-VІІІ від 05.09.2017;
 • Цивільним кодексом України;
 • Наказом МОН №466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.03.13 р.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115.

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, навичок, і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкаваної взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу, яке функціонує на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг здобувачам освіти школи для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до навчальних програм шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення здобувачам освіти школи можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються і у таких значеннях:

 • дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладі освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину;
 • технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальному закладі;
 • інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет;
 • веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет за допомогою веб-браузера або інших доступних користувачеві програмних засобів;
 • система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;
 • суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (здобувачі освіти 1-11 класів), та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники);
 • асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

2. Реалізація дистанційного навчання

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна форма навчання в закладі освіти запроваджена відповідно до рішення педагогічної ради школи.

2.3. Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів.

2.4. Дистанційне навчання організовується для здобувачів освіти, які перебувають вдома через запровадження карантину.

2.5. Веб-ресурси, що використовуються у закладі для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, мають бути апробовані педагогами школи у своїй роботі.

2.6. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі школи приймається педагогічною радою навчального закладу.

3. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

3.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття (вебінари), виконання проектних завдань, домашніх контрольних робіт, практична робота, контрольні заходи. Основною формою організації освітнього процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

3.2. Самостійне вивчення передбачає виконання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які здобувачі освіти отримують через Інтернет. Вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретного предмету визначають програмою навчальної дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі.

3.3. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекція – один із видів навчального заняття в дистанційному навчанні, на якому здобувачі освіти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку в асинхронному режимі, коли здобувачі освіти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу. Допускається викладення лекційного матеріалу у вигляді веб-сторінок або іншому форматі, який допускається для використання в Інтернеті (наприклад PDF).

Семінар – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого здобувачі освіти готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд школярами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формується вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань (контрольних робіт), сформульованих у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати для перевірки вчителем розміщуються на сервері ДН.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яка передбачає, що здобувачі освіти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни. При проведенні лабораторних робіт здобувачі освіти набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття в дистанційному навчанні в залежності від рівня матеріально-технічної оснащеності, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій проводяться дистанційно з використанням відповідних моделюючих програм (емуляторів), віртуальних лабораторій тощо.

Консультація – це елемент освітнього процесу, за яким здобувачі освіти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

3.4. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться зі здобувачами освіти дистанційно у асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

3.5. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-,аудіо-, графічної та текстової інформації у асинхронному режимі.

3.6. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі.

3.7. Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.8. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно в асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.9. Створення та поповнення інформаційних ресурсів дистанційного навчання здійснюється учителями-предметниками закладу освіти. Відповідальність за дистанційний курс несе його автор.

4. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

4.1. У закладі освіти використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на здобувачів освіти, що перебувають на карантині.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину.

4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання. Визначаються педагогічною радою закладу.

5. Забезпечення дистанційного навчання

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану / навчальної програми підготовки.

5.2. Педагогічні працівники закладу повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання асинхронному режимі;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у асинхронному режимі;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

– методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо; документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

– відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

– мультимедійні лекційні матеріали;

– термінологічні словники;

– практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

– віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

– віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

– пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

– ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

– електронні бібліотеки чи посилання на них;

– бібліографії;

– інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом освіти залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти, вихованців, заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що рекомендовані МОН України.

6. Функції системи дистанційного навчання.

6.1. Система дистанційного навчання в закладі освіти здійснюється згідно Алгоритму дій з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину.

6.2. Поточна координація робота учителя та здобувачів освіти щодо виконання та перевірки домашніх завдань, різних видів контролю здійснюється на електронних поштах учителів, що розміщення на сайті закладу освіти у розділі «Електронні пошти вчителів».

7. Керування системою дистанційного навчання

7.1. Загальне керування системою дистанційного навчання (ДН) здійснює директор, забезпечуючи: проведення заходів для здійснення дистанційного навчання;

 • за обраними напрямами (спеціальностями)
 • за всіма видами освітньої діяльності;
 • фінансову підтримку дистанційного навчання;
 • контроль якості та мотивацію учасників впровадження ДН в закладі освіти.

7.2. Оперативне керування ДН здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток ДН, забезпечення методичної, системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного навчання.

7.3. Безпосереднє керування ДН здійснює адміністратор шкільного сайту, до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток ДН.

Кiлькiсть переглядiв: 431