Керівник навчального закладу

/Files/images/direktsya/Ірха Л. М.jpgІрха Людмила Михайлівна - директор школи
Безпосереднє керівництво освітнім закладом здійснює його керівник, повноваження якого визначаються законом «Про освіту», Статутом закладу та трудовим договором

Директор школи: Ірха Людмила Михайлівна, т.: 0677028770

Керівник закладу здійснює керівництво освітнім закладом в межах повноважень визначених законодавством України закону «Про освіту»:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі закладу освіти у позакласній та позашкільній діяльності;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права закладу освіти захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;
 • здійснює контроль, за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо
Кiлькiсть переглядiв: 44