Рада закладу

Метою діяльності ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу:
 • об'єднання зусиль педагогічного колективу, колективу здобувачів освіти, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;
 • розширення колегіальних форм управління закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань пов’язаних з організацією освітнього процесу.

Основними завданнями ради є:
 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату у закладі освіти;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання здобувачів освіти;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та закладом освіти з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради збудь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третини

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 • працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;
 • здобувачів освіти другого-третього ступеня – зборами Ради учнівського самоврядування;
 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти - 5, здобувачів освіти – 5, батьків і представників громадськості - 5. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини членів колективу. Рішення приймається простою більшістю присутніх. Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, керівник закладу освіти, засновник.


Рада закладу освіти
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту освітнього закладу:
 • затверджує режим роботи закладу освіти;
 • сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • разом із педагогічною радою може визначати доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби здобувачів освіти, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • може брати участь у погодженні освітньої програми освітнього закладу на навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи із здобувачами освіти;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов здобувачів освіти, що потрапили в складні життєві ситуації;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти здобувачами освіти;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника закладу освіти, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту закладу освіти, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічному колективу, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.


Очолює раду закладу освіти голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.


Склад Ради школи:

Голова ради – Дронова Валентина Олександрівна

Члени ради:

Від батьківської громади:

 1. Волошко Наталія Олександрівна
 2. Чепурна Наталія Володимирівна
 3. Куліш Наталія Володимирівна
 4. Ментій Юлія Віталіївна
 5. Тищенко Юлія Миколаївна
 6. Корнієнко Юлія Вікторівна
 7. Ященко Тетяна Михайлівна
 8. Сокол Тетяна Володимирівна
 9. Норик Ніна Федорівна

Від вчителів:

 1. Самарська Юлія Сергіївна
 2. Сокол Галина Сергіївна
 3. Кошіль Ольга Григорівна
 4. Уколенко Світлана Дмитрівна

Від учнівського колективу:

 1. Фернега Дмитро – 11 клас
 2. Сокол Вікторія – 10 клас
 3. Дудар Маргарита – 10 клас
 4. Галаган Аліна – 9 клас
 5. Корнієнко Ірина – 6 клас

Від громадськості:

 1. Ментій Валентина Іванівна – староста с. Авдіївка
 2. Гвоздь Сергій Васильович –депутат селищної ради Понорницької ОТГ
Кiлькiсть переглядiв: 38