Кашпур Тетяна Матвіївна
Кашпур Т.М., заступник директора з НВР, вчитель математики

Тема: "Творчі групи вчителів як одна з дієвих форм методичної роботи"
(виступ на обласному вебінарі 29.10.2015р.)

Тема: "ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ"

Становлення інформаційного суспільства актуалізує формування творчої, креативної особистості, здатної приймати рішення на основі суперечливих, різнорідних даних в умовах динамічно змінних обставин. У цих умовах метою освіти стає не підготовка людини до майбутньої діяльності завдяки здобуттю якнайбільшого обсягу готових, систематизованих дійсних знань, а розвиток особистості, навчання способів здобуття тих, що існують, і генерування нових знань.

Кардинальна зміна місця і ролі інформації в житті суспільства, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) істотно впливають на систему освіти, а прискорене зростання обсягів інформації породили безліч проблем. До них належить проблема обмеження і відбору необхідної для навчання інформації, оскільки існуючий її потік несумірний з можливостями засвоєння в рамках навчального процесу через значне перевищення психофізіологічного порогу сприйняття інформації.

Але вирішення проблем сучасної освіти неможливе без цілеспрямованого використання ІКТ, котрі забезпечують доступ до глобального інформаційного простору і суттєво змінюють освітні методики. При цьому йдеться не про елементарну ліквідацію комп'ютерної неграмотності випускників навчальних закладів, а про підготовку творчого фахівця, здатного приймати неординарні рішення, мислити креативно, максимально використовуючи для цього можливості ІКТ.

Новітні інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості нових інформаційних технологій і навчитися грамотно застосовувати їх. Насамперед, в освіті.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає величезний потенціал для інновацій у процесах навчання й викладання.

Відкриваються широкі перспективи під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів. З'являються можливості показати недоступні для безпосереднього спостереження явища та процеси в розвитку й динаміці, доповнити і поглибити знання, перейти від одиничного до загального, від окремих прикладів до формування понять.

Концепція інформатизації навчального процесу, заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес програмних засобів навчального призначення, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання з сучасними інформаційними технологіями, використання програмних засобів разом із супровідними друкованими матеріалами, призначеними для вчителя, а також для учнів.

Використання програми Power Роіпt дає змогу залучати учнів до проектної діяльності з навчальних предметів. Проектне навчання не тільки спонукає до розумно вмотивованої доцільної діяльності відповідно до вікових і навчальних інтересів старшокласників, а й істотно трансформує роль педагога в керівництві нею. Тому, сфера контролювання вчителем процесу становлення особистості не звужується, а навпаки – розширюється. До того ж, проектна діяльність опосередковано виводить різновікових учасників спільної діяльності на пошуки спільної мови й розуміння багатьох побутових цінностей і оцінок. Презентації є зручним демонстраційним засобом на уроці, що допомагає привернути увагу учнів та підвищити інтерес до навчання.

Використання презентацій економить час на уроці та є дуже ефективним методом на етапі закріплення нового матеріалу, розв'язання задач. Це допомагає учням відповідати як в усній, так і в письмовій формі, може демонструвати правильні прийоми роботи чи послідовність виконання операцій цієї роботи.

Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр: від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію педагогічної праці та в підготовці до проведення уроків, до використання ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів. Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.

Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається, у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи повинно відповідати дидактичним аспектам. Застосування комп'ютерних навчальних систем має доповнювати, а не заперечувати інші форми навчання. Не слід нехтувати досвідом традиційних форм звертання й оперування живими знаннями. Використання комп'ютерів у навчальній діяльності учнів початкової школи сприяє розвитку розумових здібностей, пам'яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення в розв'язуванні завдань, підвищує інтерес до навчання.

Сучасна комп'ютерна та інша техніка, наявна у навчальному закладі, дозволяє ефективніше вирішувати основні завдання методичної роботи, реалізувати її зміст. Матеріали, представлені на конкурси педагогічної майстерності, ярмарку педагогічних технологій, стали ілюстрованими, наочними, привабливими. Узагальнення передового педагогічного досвіду, матеріали з самоосвіти випускаються у вигляді брошур. Набагато підвищує ефективність проведення засідань шкільних та районних методичних об'єднань із застосуванням замість сухих доповідей комп'ютерних презентацій.

Використання комп’ютера практичним психологом школи дає змогу оперативно застосовувати складні психодіагностичні методики, тестувати великі групи учнів, проводити статистичну обробку даних психодіагностики, відстежувати динаміку розвитку психологічних особливостей учнів упродовж усього періоду навчання.

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження інформаційних систем, апаратно-програмних засобів можна значною мірою модернізувати управління закладом. Створення баз даних, документів, які в основному повторюються з року в рік (накази, навчальні плани, плани роботи, склад комісій для державної підсумкової атестації, бланки, форми, графіки, розклади, окремі інформації тощо), усе це дає можливість економити робочий час заступника директора.

Дуже зручно аналізувати й порівнювати інформацію про рівень навчальних досягнень школярів по семестрах, роках (по класах, предметах тощо), оформляти результати моніторингових досліджень (контрольних робіт, навичок читання, участі команди школи у всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін). Робити це можна у вигляді таблиць та діаграм.

Впровадження ІКТ в навчальний процес освітніх установ вносить принципові зміни до змісту професійної діяльності сучасного вчителя, викладача, педагога. Для того, щоб використовувати комп'ютерні технології навчання у власній практиці, педагог повинен мати уявлення про можливості комп'ютера як засобу навчання, знати основні вимоги до навчальних програм (дидактичні, психологічні), уміти використовувати комп'ютер у повсякденному житті. Позиція педагога змінюється, він стає носієм нового педагогічного мислення і принципів педагогіки співпраці, професіоналом, який рефлексує, здатний до проектування та перепроектування (залежно від потреби навчального процесу і кожного окремого учня) своєї діяльності відповідно до зазначених принципів педагогіки співпраці. Усі ці й інші вимоги, що диктуються проникненням ІКТ в систему освіти, визначають необхідність формування якісно нової інформаційної культури педагогів.

Але основним завданням впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес є підвищення зацікавленості учнів навчанням, зростання результативності і якості навчальних досягнень учнів, розвиток їхніх пізнавальних інтересів, підготовка покоління, спроможного активно включитися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформатизацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/ Авт. кол.; за ред. Ю. І. Машбіца. — К.:ТЗМН, 1997. – 264 с.

2. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота та ін.; за ред. О. М. Пєхоти. — К.: А.С.К., 2004. — 256 с.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки».

4. Пуліна Г. Якщо не можеш запобігти — очолюй // Відкритий урок. — 2004. — № 1—2.

5. Богданов І., Сергеєв О. Школа сідає за комп'ютер // Відкритий урок. — 2004. — № 1—2.

6. Беженар Г. Д., Волинко О. В. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи // Директор школи. – 2005. – № 37. – С. 13-15.

7. Сучасні шкільні технології // Бібліотека шкільного світу. — К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

8. Жерносек І.П. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ / І.П. Жерносек. – Харків: Основа, 2010.

Кiлькiсть переглядiв: 655